راهنمای تدوین مقاله


راهنمای نگارش و ارسال مقالات

نشريه پژوهش و فناوری محيط زيست، مجلهء علمي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي است. اين نشريه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و از دريافت مقالات علمي– پژوهشي در زمينه هاي مختلف محيط زيست استقبال مي‌نمايد‌.

شرايط پذيرش مقالات به شرح زير است:

 

·         نوع مقاله :

 مقالات تحقيقاتي (Research Article): حاصل يافته هاي پژوهشي نويسندگان مي‌باشد.

 مقالات مروري (Review Article): پذيرفته شده از نويسندگاني با تجربه كافي در موضوع مقاله و صاحب تاليفاتي در اين زمينه

 گزارش‌هاي موردي (Case Report): موارد استثنايي داراي جنبه هاي آموزشي و تحقيقي

  •   تعهدات

نويسنده مقاله و يا در صورت گروهي بودن، نويسنده اول (اصلي)، بايد تعهد نمايد كه مقاله ارسالي تاكنون در هيچ مجله یا کنفرانس علمي ديگري منتشر نشده است و همزمان با اين نشريه ، به نشريه ديگري ارايه نخواهد شد. مسئوليت علمي مطالب مطرح شده در مقاله نيز به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است.

  •  اصول و معيارهاي كلي

- كليه مقالات بايد به زبان فارسي بوده، در نگارش آنها، آيين نگارش فارسي كاملاً مراعات گردد. در مورد به كار بردن اصطلاحات علمي، در صورت وجود معادل فارسي پذيرفته شده، ترجمه اصطلاح در داخل متن آورده شود و اصل اصطلاح در پاورقی قید گردد.

- فصلنامه در رد يا قبول و اصلاح مقالات، آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحي و مشورتي خود را به اطلاع نويسنده يا نويسندگان
مي‌رساند.

- ترتيب درج مقالات در نشريه به شخصيت علمي نويسندگان مربوط نمي‌شود.

- در مقاله از مخفف ها و علائم استاندارد بين‌المللي استفاده شود‌. 

  • تنظيم بخشهاي مختلف مقاله

در تنظيم و نگارش قسمت­هاي مختلف مقالات ارسالي، بايد ترتيب زير رعايت شود:

صفحه اول شامل موارد زير است :

عنوان كامل مقاله: بايد در برگيرنده موضوع مقاله بوده، ‌با قلم ضخيم سایز 16 فونت Bzar تايپ شود.

 نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان 

مشخصات نویسندگان شامل درجه علمي و دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي ذيربط. ایمیل نویسنده مسئول الزاما باید براي دسترسي ساير محققين به نويسنده مقاله در این قسمت درج شود.

چكيده فارسي

چكيده حداكثر در 250 كلمه و در یک پاراگراف تهيه شود و لازم نيست داراي ساختار باشد ليكن لازم است اهداف‌، روش كار‌، مهمترين يافته و نتيجه‌گيري مطالعه را در برگيرد، در پايان چكيده فارسي بايستي سه تا پنج واژه با عنوان كليد واژه ها معرفي شود .

صفحات بعدي شامل متن مقاله با مشخصات زير است‌:

1-      مقدمه

بايد ضمن بيان هدف از تحقيق‌،‌ خلاصه‌اي از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد‌نظر را كه در گذشته به انجام رسيده است بيان نمايد.

2-     مواد و روش كار

بايد نحوه طراحي مطالعه، چگونگي انتخاب نمونه و نيز چگونگي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده ها را به طور كامل شرح دهد‌.

3-     يافته‌ها

-  يافته‌هاي حاصل از تحقيق بايد در قالب متن‌، جدول‌ها و شکل‌ها (نمودارها تحت عنوان شکل‌ها نوشته شوند) و به‌طور كامل و بدون بحث‌، بيان شود.

-  مطالب مطرح شده در متن ، جدول‌ها و شکل‌ها نبايد تكراري باشد.فونت متن جداول بی نازنین سایز 10 باشد.

-  جدول‌ها و شکل‌ها‌، بايد از نظر آماري به صورت كاملاً گويا و صحيح، طراحي و از ارايه شکل‌ها به صورت نمايشي، خود‌داري شود. کیفیت اشکال باید خوانا و مشخص باشد، در اشکال و نمودارها از کلمات انگلیسی استفاده نشود

-  شماره و توضيح شکلها در زير آن و توضيح و شماره مربوط به جدول ها بالاي جدول و هماهنگ با توضيح و شماره موجود در متن باشد.

-  در صورت استفاده از عكس، عكس ها به صورت واضح و سياه و سفيد تهيه شود.

4-     بحث و نتيجه گيري

در اين قسمت‌، روند انجام تحقيق حاضر و يافته هاي حاصل از آن با موارد مشابه قبلي ، در داخل و خارج كشور مقايسه شده، در مورد دلايل رد يا قبول آنها به‌صورت كامل بحث شود و در پايان بهتر است جهت بهتر انجام شدن تحقيقات مشابه در  آينده‌، راهكارهايي پيشنهاد گردد.

5-     تشكر و قدرداني

در اين قسمت نويسنده يا گروه نويسندگان مي توانند از افراد يا موسساتي كه به نحوي در انجام مطالعه يا تدوين مقاله همكاري کرده اند ، تقدير به عمل آورند. البته استفاده يا عدم استفاده اين قسمت در متن مقاله به دلخواه نويسندگان است‌.

6-     منابع

منابع براساس ترتیب استفاده در متن شماره­گذاری شود (Vancouver System) برای توضیح بیشتر نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات.

مثال مقاله فارسی‌:

- فرانوش‌، محمد و همکاران‌، «‌بررسی میزان آلودگی به سرب و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 11- 6 ساله شهر سمنان در سال 1380، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،تابستان 1382‌، جلد 4 ، شماره 3 و 4.

مثال مقاله انگلیسی‌:

Pettine, M., Casentini, B.,Fazi, S.,Giovanardi,F.,2007.A revisitation of TRIX for trophicstatus assessment in the light of the European Water FrameworkDirective Application to Italian coastal Waters. Marine pollutionBulletin, Vol. 24 ,pp.1413-1426

کتاب : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کتاب. شماره چاپ.شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات

مثال کتاب فارسی:

ترکیان ، ایوب ، « مهندسی کنترل آلودگی هوا» ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، 1380، جلد اول ، فصل دوم.

مثال کتاب انگلیسی:

( RUB 10 , B.2000. Geochemistry of major and trove Elements in sediments of the Riq devigo( NW Spring

 ترجمه کتاب: نام خانوادگی و نام مترجم. نام کامل کتاب. نام خانوادگی و نام مؤلف کتاب . شماره چاپ . شهر محل چاپ: ناشر ؛ سال انتشار . شماره صفحات.

پرمن، راجر، یوما، جیمز. ری، مک گیل. (نویسندگان) ارباب، حمیدرضا. (مترجم). «اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی». چاپ اول، تهران: نشر نی 1382.

مطالب کنفرانس : نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان . عنوان مقاله . اسم کنگره : سال ، ماه ، روز. نام شهر ، کشور.

مثال مطالب کنفرانس:

- ثقفی - م، شریفی - م ، هلجی اسدی – م‌، « بررسی پتانسیل باد سیاهپوش در استان قزوین برای احداث نیروگاه برق بادی » - پنجمین همایش ملی انرژی ، بهار 1384- تهران - ایران.

پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده . عنوان کامل پایان نامه. مقطع تحصیلی ، نام دانشگاه ، سال ؛ صفحات

- مشکینیان ، علی . « بررسی و ارزشیابی محیطی و بیولوژیکی میزان غلظت سرب در کارگران خدمات شهری شاغل در یکی از مناطق پر ترافیک تهران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی ، 1381؛ صفحات 53 تا 57 و 88 تا 94.

منابع الکترونیک : نام خانوادگی و نام نویسنده . نام مقاله . نام ژورنال ، سال انتشارماه: شماره مقاله . نام سایت اینترنتی .

مثال منابع الکترونیک:

 Sharma, Chhatra Mani , 2003. Effect of Exposure to Aluminum on fish in Acidic waters, see information in:Http:www. geocities .com /chhatra-sharma/ecotooxicology.pdf.17p

-      از پژوهشگران ارجمندی که مایل هستند مقاله شان در مجله چاپ شود، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:

-     مقاله باید در نرم افزار Word با قلم نازنین و سایز 11 برای متن فارسی و با قلم Time new Roman سایز 10 برای متن انگلیسی تایپ گردد.

-     نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه محل فعالیت ، رتبه علمی نویسندگان، نشانی کامل و همچنین شماره تلفن، دورنگار و Email نویسنده مسئول در صفحه جداگانه آورده شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص نمایند.

-     مسئولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده (گان) مقاله می باشد.

-     مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه نمودن را برای خود محفوظ می دارد و مقاله های دریافتی و ملحقات آن بازگشت داده نمی شود.

 

در صفحه آخر مقاله، به ترتیب موارد ذیل بصورت انگلیسی نوشته شود:

عنوان مقاله

اسامی نویسنده (نویسندگان)

مشخصات نویسندگان (افیلیشن)

چکیده انگلیسی: مشابه چكيده فارسي و حداكثر در 200 كلمه و در یک پاراگراف تهيه شود.

کلیدواژگان

 

نشانی دفتر مجله: رشت، خيابان ملت، ضلع غربي باغ محتشم، خيابان سيادتي، پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي.صندوق پستي : 3114-41635

تلفن :‌ 33364061-013  نمابر : 33364028-013

پست الكترونيك :  info.eri@acecr.ac.ir

 

 

دریافت نمونه فایل راهنمای ویراستاری و صفحه آرایی از لینک ذیل:

http://journal.eri.acecr.ir/WebUsers/jert/UploadFiles/format-editor.docx