اصغر کهندل دانشیار
kohandel@acecr.ac.ir دکترا
تهران دانشیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی