مقاله


کد مقاله : 139601261513475646

عنوان مقاله : بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره‌ی 2011-2030 میلادی

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 473

فایل های مقاله : 43 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

برای ارزیابی تغییر پارامترهای اقلیمی در ایستگاه زنجان، خروجی مدل-های گردش¬عمومی جو در دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG ریز مقیاس شدند. به منظور پیش¬بینی پارامترهای موردنظر در دوره 20ساله آینده (2030-2011)، مدل براساس 2 سناریوی A2 و B1 برای 2 مدل گردش¬ عمومی¬جو EMPEH5 و HADCM3 اجرا گردید و مدلی که حداقل اختلاف را نسبت به میانگین نتایج کلی تمام حالت¬ها دارا بود به‌عنوان مدل مناسب انتخاب و تحلیل¬های لازم بر روی نتایج آن صورت پذیرفت. پس از انتخاب مدل گردش ¬عمومی¬ جو و سناریوی منطبق¬تر با شرایط اقلیمی منطقه، خروجی¬های مدل منتخب با دوره پایه مورد مقایسه قرار گرفتند تا روند تغییرات آن‌ها مشخص گردد. نتایج حاکی از افزایش دماهای کمینه و بیشینه (4/0 درجه سانتیگراد)، تعداد روزهای خشک (7 روز) و تعداد روزهای داغ (11 روز) است. همچنین نتایج کاهش میانگین بارندگی (4/11 میلیمتر)، تعداد روزهای تر (4روز) و تعداد روزهای یخبندان (5 روز) را در دوره اقلیمی آینده نشان میدهد.