• صفحه اصلی
  • مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره)
کد مقاله : 1400110633640 بازدید : 60 صفحه: 31 - 17

نوع مقاله: پژوهشی