• صفحه اصلی
  • بررسی روند تباهی زیستگاهی و از هم گسیختگی در منطقه حفاظت شده لیسار بر اساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971003166389 بازدید : 1275 صفحه: 41 - 48

نوع مقاله: پژوهشی