• صفحه اصلی
  • ارزیابی پتانسیل آلایندگی درخلیج گرگان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT و ارائه ی راهکارهای قابل¬قبول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990218237041 بازدید : 356 صفحه: 89 - 98

10.29252/.5.8.89

20.1001.1.26763060.1399.5.8.10.0

نوع مقاله: پژوهشی