• صفحه اصلی
  • بررسی الگوی پراکنش مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008058616 بازدید : 1345 صفحه: 31 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط