• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر عملکرد نگهداری و تعمیرات بر شاخص¬های HSE (مطالعه موردی: گروه صنعتی چاپ ایران زمین)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010268716 بازدید : 255 صفحه: 127 - 137

10.52547/.5.8.127

20.1001.1.26763060.1399.5.8.12.2

نوع مقاله: پژوهشی