مدير مسئول

فریبرز جمالزاد فلاح استادیار
fjamalzad@hotmail.com دکترا
دانشگاه تهران
09111815270

سردبیر

حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان
09111329541

هیئت تحریریه

مجید مخدوم استاد
mmakhdom@ut.ac.ir دکترا
استرالیا
ندا سلطانی استاد
soltani6@yahoo.com دکترا
خوارزمی
اصغر کهندل دانشیار
kohandel@acecr.ac.ir دکترا
تهران
عبدالرضا کرباسی استاد
akarbasi@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
محبوبه نظری دانشیار
Nazari1980azar@yahoo.com دکترا
تربیت مدرس
سعید نادری دانشیار
naderi@guilan.ac.ir دکترا
دانشگاه گیلان
09113857537
محسن محمدی گلنگش دانشیار
m_mohammadi@guilan.ac.ir دکترا
دانشگاه گیلان
نیلوفر عابدین زاده استادیار
n.abedinzadeh@gmail.com دکترا
علوم و تحقیقات
09113320027
علیرضا پنداشته استادیار
arpendashteh@yahoo.com دکترا
شیراز
محمد پناهنده استادیار
m1344_Panahandeh@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران
09309793288
زهرا عابدی استادیار
abedi2015@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحسن نساج استادیار
nassaj20@gmail.com دکترا
تربیت مدرس