مدير مسئول

فریبرز جمالزاد فلاح استادیار
fjamalzad@hotmail.com دکترا
دانشگاه تهران
09111815270

سردبیر

حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان
09111329541

هیئت تحریریه

مجید مخدوم استاد
mmakhdom@ut.ac.ir دکترا
استرالیا
ندا سلطانی استاد
soltani6@yahoo.com دکترا
خوارزمی
اصغر کهندل دانشیار
kohandel@acecr.ac.ir دکترا
تهران
نیلوفر عابدین زاده استادیار
n.abedinzadeh@gmail.com دکترا
علوم و تحقیقات
09113320027
مرجان محمدزاده دانشیار
marjan.mohammadzadeh@gmail.com دکترا
ملبورن استرالیا
09373142698
علیرضا شکوهی لنگرودی استاد
shokoohi@eng.ikiu.ac.ir دکترا
٠٩٨٣٣٩٠١١١٢٧٤
شهریار مهدوی دانشیار
smahdaviha@yahoo.com دکترا
سید محسن حسینی استاد
hosseini@modares.ac.ir دکترا
سیدمحسن نساج استادیار
nassaj20@gmail.com دکترا
تربیت مدرس
محسن محمدی گلنگش دانشیار
m_mohammadi@guilan.ac.ir دکترا
دانشگاه گیلان