• صفحه اصلی
  • بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990130236626 بازدید : 597 صفحه: 55 - 66

10.29252/.5.7.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط