لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 نیلوفر  عابدین زاده n.abedinzadeh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
2 محمد پناهنده m1344_Panahandeh@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
3 فاطمه قنبری ft.ghanbari@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
4 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
5 سیده معصومه قاسمی نژاد masume.ghasemi@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی استاد دکترا
6 حسن پوربابائی Hpourbabaei@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
7 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مربی دکترا
8 هانیه میربلوکی h.mirbolooki@gmail.com دکتری محیط زیست استاد دکترا
9 هادی مدبری modaberi8@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
10 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
11 رئوف مصطفی زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
12 نادر حبیب زاده nhabib58@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز استادیار دکترا
13 مکرم  روانبخش سنگجویی mokarramravanbakhsh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
14 هوشنگ دهقان زاده h_dehghanzadeh@yahoo.com استادیار علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان استاد دکترا
15 تقی  قاسمی خادمی t.ghassemi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
16 دکتر کامران نصیراحمدی nasirahmadi.k@gmail.com استاد دکترا
17 فریده  عتابی far-atabi@jamejam.net عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
18 میترا  چراغی Cheraghi.mitra@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استادیار دکترا
19 صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigi@gmail.com دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
20 حبیب محمودی چناری habib.mahmoodi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
21 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
22 سمیه  محمدی smohamadi.83@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
23 محمود  حاجیانی Hajiani59@gmail.com دانشیار گروه عمران آب و محیط زیست دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
24 حمید  سرخیل Sarkheil@aut.ac.ir دانشکده محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست استاد دکترا
25 مهدی عاشورنیا Omid.ashournia@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ رشت استاد دکترا
26 خدیجه  حاجی Khadijehaji95@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
27 سید امیرحسین  دزفولیان amir.dezfoulian@gmail.com مشاور تغذيهاي در شركت هاي خوراك دام و طيور استاد دکترا
28 فاطمه  جهانی شکیب jahanishakib@birjand.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
29 مژگان زعیم دار mojganzaeimdar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال استادیار دکترا
30 طیبه مصباح زاده tmesbah@ut.ac.ir دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد دکترا
31 فرشاد سلیمانی fsoleimani2016@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت استاد دکترا
32 میر مهرداد  میرسنجری mehrdadmirsanjari@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ملایر استاد دکترا
33 محمدحسین  ایران نژاد پاریزی iranpariz@gmail.com عضو هیات علمی دانشیار دکترا
34 عباس عاشوری Abbasashoori67@gmail.com اداره کل محیط زیست گیلان استاد دکترا
35 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
36 رحمان زندی R.zandi@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
37 حمیدرضا  کامیاب hrkamyab@gau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
38 بابک رازدار Babak.razdar@gmail.com پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
39 لادن کاظمی راد lkazemi_1980@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
40 کمال امیدوار komidvar@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
41 فتح اله  غلامی بروجنی Fa.gholami@mazums.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
42 اشکان عبدالی سوسن a.abdali@srbiau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
43 سعیده  کلانتری skalantari@ardakan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه اردکان استادیار دکترا
44 راضیه رحیمی Azadrahimi58@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
45 سعید نادری naderi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
46 حسین پرورش parvaresh161@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس استادیار دکترا
47 رضا  منصوری Rezamansouri@gep.usb.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
48 علیرضا خسروی a.khosravi@aut.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
49 علیرضا  انتظاری entezari@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار دکترا
50 زهرا  نقوی کنجین z.naghavi@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
51 جواد وطنی jvatani@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان استادیار دکترا
52 ساجده  مدنی journal.eri@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد دکترا
53 ساجده مدنی sajedemadani@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد کارشناسی ارشد
54 افشین دانه کار afdanehkar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه تهران استاد دکترا
55 زهرا شیری یکتا zshiri@aeoi.org.ir پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استاد دکترا
56 مهرانگیز  رضائی Rezaee.m@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
57 علی  احمدی ارکمی orkomi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
58 صدف  فیضی sadaf_feyzi@yahoo.com دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
59 رضا ناصری هرسینی r.naseri@areeo.ac.ir عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استاد دکترا
60 محمد قلی زاده gholizade_mohammad@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس استاد دکترا
61 امیراسلام  بنیاد bonyad@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
62 محسن  احمدپور Mo.ahmadpour@umz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
63 مرجان صدقی marjan.sedghi67@yahoo.com اداره کل محیط زیست مازندران استاد دکترا