لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 ساجده  مدنی journal.eri@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد دکترا
2 فاطمه قنبری ft.ghanbari@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
3 مهدی عاشورنیا Omid.ashournia@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ رشت استاد دکترا
4 هادی مدبری modaberi8@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
5 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مربی دکترا
6 نیلوفر  عابدین زاده n.abedinzadeh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
7 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
8 محمد پناهنده m1344_Panahandeh@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
9 سیده معصومه قاسمی نژاد masume.ghasemi@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی استاد دکترا
10 حسن پوربابائی Hpourbabaei@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
11 هوشنگ دهقان زاده h_dehghanzadeh@yahoo.com استادیار علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان استاد دکترا
12 سعید نادری naderi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
13 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
14 هانیه میربلوکی h.mirbolooki@gmail.com دکتری محیط زیست استاد دکترا
15 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
16 مکرم  روانبخش سنگجویی mokarramravanbakhsh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
17 بابک رازدار Babak.razdar@gmail.com پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
18 رئوف مصطفی زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
19 صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigi@gmail.com دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
20 تقی  قاسمی خادمی t.ghassemi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
21 نادر حبیب زاده nhabib58@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز استادیار دکترا
22 mohamad yazdi yazdimohamad@yahoo.com استاد دکترا
23 فرزانه نصیری fzn_nasiri@yahoo.com سازمان جهاد دانشگاهی گیلان استاد کارشناسی ارشد
24 حبیب محمودی چناری habib.mahmoodi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
25 مرتضی کریمی morteza.karimi.91@gmail.com گروه مهندسی آب استاد کارشناسی ارشد
26 صدف  فیضی sadaf_feyzi@yahoo.com دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
27 رحمان زندی R.zandi@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
28 جواد وطنی jvatani@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان استادیار دکترا
29 فریده  عتابی far-atabi@jamejam.net عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
30 دکتر کامران نصیراحمدی nasirahmadi.k@gmail.com استاد دکترا
31 اشکان عبدالی سوسن a.abdali@srbiau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
32 رضا  منصوری Rezamansouri@gep.usb.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
33 حمیدرضا  کامیاب hrkamyab@gau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
34 سیده فاطمه امامی f_emami22@yahoo.com جغرافیا استاد کارشناسی ارشد
35 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
36 محمود  هاشمی تبار mhashemitabar@gmail.com سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
37 میترا  چراغی Cheraghi.mitra@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استادیار دکترا
38 محمدحسین  ایران نژاد پاریزی iranpariz@gmail.com عضو هیات علمی دانشیار دکترا
39 میر مهرداد  میرسنجری mehrdadmirsanjari@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ملایر استاد دکترا
40 طیبه مصباح زاده tmesbah@ut.ac.ir دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد دکترا
41 فرشاد سلیمانی fsoleimani2016@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت استاد دکترا
42 محمود  حاجیانی Hajiani59@gmail.com دانشیار گروه عمران آب و محیط زیست دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
43 حمید  سرخیل Sarkheil@aut.ac.ir دانشکده محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست استاد دکترا
44 حسن  رضایی hassanrezaei1979@gmail.com عضو هیات علمی استاد کارشناسی
45 سمیه  محمدی smohamadi.83@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
46 عباس عاشوری Abbasashoori67@gmail.com اداره کل محیط زیست گیلان استاد دکترا
47 فتح اله  غلامی بروجنی Fa.gholami@mazums.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
48 سعیده  کلانتری skalantari@ardakan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه اردکان استادیار دکترا
49 راضیه رحیمی Azadrahimi58@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
50 فاطمه  جهانی شکیب jahanishakib@birjand.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
51 حسین پرورش parvaresh161@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس استادیار دکترا
52 علیرضا خسروی a.khosravi@aut.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
53 خدیجه  حاجی Khadijehaji95@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
54 مژگان زعیم دار mojganzaeimdar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال استادیار دکترا
55 رؤیا  عابدی royaabedi@tabrizu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
56 ساجده مدنی sajedemadani@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد کارشناسی ارشد
57 افشین دانه کار afdanehkar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه تهران استاد دکترا
58 زهرا شیری یکتا zshiri@aeoi.org.ir پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استاد دکترا
59 مهرانگیز  رضائی Rezaee.m@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
60 علی  احمدی ارکمی orkomi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
61 محمد قلی زاده gholizade_mohammad@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس استاد دکترا
62 رضا ناصری هرسینی r.naseri@areeo.ac.ir عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استاد دکترا
63 امیراسلام  بنیاد bonyad@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
64 کمال امیدوار komidvar@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
65 زهرا  نقوی کنجین z.naghavi@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
66 محسن  احمدپور Mo.ahmadpour@umz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
67 مرجان صدقی marjan.sedghi67@yahoo.com اداره کل محیط زیست مازندران استاد دکترا
68 علیرضا  انتظاری entezari@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار دکترا
69 لادن کاظمی راد lkazemi_1980@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
70 سید امیرحسین  دزفولیان amir.dezfoulian@gmail.com مشاور تغذيهاي در شركت هاي خوراك دام و طيور استاد دکترا