رحمان زندی استادیار
دکترا
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری