فهرست داوران   شماره12 سال7

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 بهناز  ختار khatar_behnaz@yahoo.com مربی دکترا
2 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
3 سیده فاطمه امامی f_emami22@yahoo.com جغرافیا مربی دکترا
4 فرزانه نصیری جان آقا fzn_nasiri@yahoo.com سازمان جهاد دانشگاهی گیلان دانش آموخته دکترا
5 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
6 شمیم مقدمی shmoghadamy@gmail.com پژوهشکده محیط زیست استاد کارشناسی ارشد
7 فاطمه کهتری حسن کیاده f.kehtari67@gmail.com دانشجو دکترا
8 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
9 امین رمیشی am.rameshi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
10 محمد حسین گرجیان عربی h.gorjian@umz.ac.ir استادیار دکترا
11 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
12 مکرم  روانبخش سنگجویی mokarramravanbakhsh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
13 سیده بهاره  عظیمی baharazimi94@gmail.com پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار استادیار دکترا
14 هانیه میربلوکی h.mirbolooki@gmail.com دکتری محیط زیست مربی دکترا