مقاله


کد مقاله : 139601261456115641

عنوان مقاله : استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 702

فایل های مقاله : 105 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

زیست پالایی یک فناوری نوآورانه و امیدبخش در دسترس جهت حذف فلزات سنگین و بازیابی فلزات سنگین در زمین¬ها و آب¬های آلوده شده است. از آن¬جا که میکروارگانیسم¬ها استراتژی¬های مختلفی برای خود زیستگاه¬های آلوده شده به فلزات سنگین را توسعه داده¬اند، این موجودات زنده به توسعه و اتخاذ سازوکار¬های پالایش¬های مختلف از جمله جذب، تجمع، زیست دگرگونی و كانی‌سازی زیستی شناخته شده¬اند. جذب فلزات سنگین توسط سلول¬های میکروبی در نتیجه مکانیسم‌های جذب زیستی و تجمع زیستی است. آب و غذایی که مصرف می¬کنیم اغلب به فلزات شیمیایی و سنگین از قبیل مس، نیکل، روی، سرب، کادمیوم، آرسنیک، کرم و جیوه آلوده شده‌اند که عامل ایجاد بیماری‌های بسیاری هستند. بسیاری از مطالعات اثبات کرده است که میکروب¬ها توانایی حذف فلزات سنگین از خاک‌های آلوده شده را دارند. در بین باقی آن¬ها تعدادی از میکروارگانیسم¬هایی که نقش بزرگی در زیست پالایی فلزات سنگین بازی می¬کنند عبارتند از: گونه¬های پسودوموناس¬ ((Pseudomonas spp کورینه باکتریوم (Corynebacterium¬ spp)، باسیلوس (Bacillus spp) ارتروباکتر، Arthrobacter spp)) آلکالیجنس (Alcaligenes spp)، ردوکوکوس ((Rhodococcus spp، فلاووباکتریوم (Flavobacterium)، متانوجنس، نوکاردیا (Nocardia spp (، ازتوباکتر (Azetobacter spp)، آسپرژیلوس نیجر Aspergilusniger)¬(، متوسینوس,( Methosinus فورمییومووالدریوم (Phormidiumvalderium) و ..., هستند.