• صفحه اصلی
  • اکوتوریسم به عنوان مکانیسمی جهت نیل به اقتصاد سبز در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021012814703 بازدید : 493 صفحه: 99 - 114

10.29252/.5.8.99

20.1001.1.26763060.1399.5.8.4.4

نوع مقاله: پژوهشی