• صفحه اصلی
  • ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت خودروسازی براساس روش FTA و FMEA

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021052416171 بازدید : 396 صفحه: 139 - 153

10.52547/.5.8.139

20.1001.1.26763060.1399.5.8.11.1

نوع مقاله: پژوهشی