• صفحه اصلی
  • مکان یابی محدوده های مناسب برای دفن پسماند روستایی (محدوده مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400120234228 بازدید : 492 صفحه: 79 - 91

20.1001.1.26763060.1401.7.11.12.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط