• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981105214986 بازدید : 1765 صفحه: 1 - 15

10.29252/.5.7.1

20.1001.1.26763060.1399.5.7.1.9

نوع مقاله: پژوهشی