• صفحه اصلی
  • واکاوی چالش های اجتماعی و فرهنگی احداث سد در مناطق روستایی متأثر؛ مطالعه موردی: سد داریان هورامان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010268717 بازدید : 304 صفحه: 101 - 111

10.29252/.5.7.

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط