• صفحه اصلی
  • بررسی کارایی نانو‌کامپوزیت آهن (III) اکسید‌‌/ خاک اره در حذف COD از شیرابه لندفیل: بهینه‌سازی و بررسی ایزوترم جذب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202012059849 بازدید : 523 صفحه: 75 - 88

10.29252/.5.8.75

20.1001.1.26763060.1399.5.8.5.5

نوع مقاله: پژوهشی