فریبرز جمالزاد فلاح استادیار
fjamalzad@hotmail.com دکترا
دانشگاه تهران عضو هیات علمی- رییس سازمان جهاددانشگاهی گیلان
09111815270