مجید مخدوم استاد
mmakhdom@ut.ac.ir دکترا
استرالیا استاد گروه محیط زیست دانشگاه تهران