• صفحه اصلی
  • استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139601261456115641 بازدید : 1506 صفحه: 1 - 6

10.29252/.1.1.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط