• صفحه اصلی
  • ارزیابی الگوی فضایی پراکنش عملکردی سکونتگاه های ناحیه روستایی زبرخان (طی بازه زمانی 1375-1398)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله