• صفحه اصلی
  • تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401082940126 بازدید : 1002 صفحه: 77 - 89

20.1001.1.26763060.1401.7.12.6.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط