• فهرست مقالات کامران نصیر احمدی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6
    علی  شهبازی لقمان  خداکرمی دکتر کامران نصیراحمدی
    این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور چکیده کامل
    این مطالعهبا هدف استفاده از تکنیک سنجش از دور و سري زماني تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت مزارع سيب زميني در استان همدان صورت گرفت. بدين ترتیب از سري زماني تصاوير ماهوارهIRSP6 سنجنده Awifs براي تعيين سطح زير کشت سيب زميني، استفاده شد. براي اين منظور در سه گذر زماني که همزمان با سبزينگي و زردشدگي گياه سيب زميني بوده تصاوير تهيه شد. پردازش هاي لازم از جمله آماد سازي تصاوير، تصحيح هندسي، شاخص گياهي، طبقه بندي نظارت نشده و طبقه بندي نظارت شده فازي بر روي تصاوير انجام شد. در نهايت با استفاده روش Overlay بر روي نقشه هاي حاصل از طبقه بندي نظارت شده فازي و شاخص هايNDVI, و SAVI سطح زيرکشت سيب زميني شناسايي شد. ضريب کاپا براي نقشه هاي سطح زير کشت سيب زميني حاصل از روش طبقه بندي فازي، شاخص-هايNDVI و SAVI به ترتيب90، 87 و 85 درصد به دست آمد. مساحت سطح زير کشت سيب زميني نيز به ترتيب حدود38740، 36728 و 36614 هکتار در سال 1387 تعيين شد. بر اساس نتایج اين مطالعه مشخص شد که مي توان از روش طبقه بندي فازي و سري زماني داده هاي سنجندهAWIFS براي تشخيص و تخمين سطح زير کشت سيب زميني با دقت تقريبا قابل قبول استفاده کرد و همچنين استفاده از شاخص هاي گياهي مذکور داراي سرعت بالا براي تفکيک سطح زيرکشت اين محصول است. پرونده مقاله