• صفحه اصلی
  • تأثیر میزان شوری آب آبیاری و عوامل تولید بر عملکرد محصول سیب زمینی در شهرستان بهار-همدان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400082032202 بازدید : 2828 صفحه: 27 - 35

20.1001.1.26763060.1401.7.11.9.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط