• صفحه اصلی
  • ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402030542408 بازدید : 1028 صفحه: 77 - 92

20.1001.1.26763060.1402.8.13.11.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط