• صفحه اصلی
  • کاربرد روشFuzzy AHP در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز امامزاده ابراهیم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله