• صفحه اصلی
  • مقایسه کارایی پلی‌فریک سولفات با منعقدکننده‌های متداول جهت حذف کدورت و کربن آلی آب‌های سطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139608061319328776 بازدید : 5460 صفحه: 45 - 49

10.29252/.2.2.45

20.1001.1.26763060.1396.2.2.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط