• صفحه اصلی
  • بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970229141750112223 بازدید : 5827 صفحه: 17 - 21

10.29252/.2.3.17

20.1001.1.26763060.1396.2.3.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط