• صفحه اصلی
  • بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990130236626 بازدید : 6153 صفحه: 55 - 66

10.29252/.5.7.55

20.1001.1.26763060.1399.5.7.5.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط