• صفحه اصلی
  • اولویت بندی فناوری های بازیابی انرژی از زباله جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990406237989 بازدید : 6807 صفحه: 67 - 76

10.29252/.5.7.67

20.1001.1.26763060.1399.5.7.6.4

نوع مقاله: پژوهشی