• صفحه اصلی
  • بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168633 بازدید : 7278 صفحه: 93 - 102

10.29252/.4.6.93

20.1001.1.26763060.1398.4.6.11.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط