ناصر مهردادی استاد
mehrdadi@ut.ac.ir دکترا
آمریکا استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران