مدير مسئول

حمیدرضا مسکنی جیفرودی استادیار
hrmaskani@yahoo.com دکترا
مالزی
01333364061

سردبیر

حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان

هیئت تحریریه

امیر سعدالدین استاد
saadoddin@jau.ac.ir دکترا
دانشگاه ملی استرالیا
حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان
مجید مخدوم استاد
mmakhdom@ut.ac.ir دکترا
استرالیا
علی بانی استاد
ali_bani_2000@yahoo.com دکترا
استرالیا
سزگین ایان استاد
sezginayan@gmail.com دکترا
دانشگاه کاستامونو
0
علیرضا شکوهی لنگرودی استاد
shokoohi@eng.ikiu.ac.ir دکترا
سید محسن حسینی استاد
hosseini@modares.ac.ir دکترا
اصغر فلاح استاد
fallaha@sanru.ac.it دکترا
شهریار مهدوی دانشیار
smahdaviha@yahoo.com دکترا
ناصر مهردادی استاد
mehrdadi@ut.ac.ir دکترا
آمریکا
مرجان محمدزاده دانشیار
marjan.mohammadzadeh@gmail.com دکترا
ملبورن استرالیا
محسن محمدی گلنگش دانشیار
m_mohammadi@guilan.ac.ir دکترا
دانشگاه گیلان
ندا سلطانی استاد
soltani6@yahoo.com دکترا
خوارزمی
نغمه مبرقعی دینان دانشیار
n-mobarghei@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران