مدير مسئول

حمیدرضا مسکنی جیفرودی استادیار
hrmaskani@yahoo.com دکترا
مالزی
01333364061

سردبیر

حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان استاد دانشگاه گیلان

هیئت تحریریه

امیر سعدالدین استاد
saadoddin@jau.ac.ir دکترا
دانشگاه ملی استرالیا استاد دانشگاه گرگان
حسن پوربابائی استاد
Hpourbabaei@gmail.com دکترا
دانشگاه گیلان استاد دانشگاه گیلان
مجید مخدوم استاد
mmakhdom@ut.ac.ir دکترا
استرالیا استاد دانشگاه تهران
علی بانی استاد
ali_bani_2000@yahoo.com دکترا
استرالیا استاد گروه شیلات دانشگاه گیلان
سزگین ایان استاد
sezginayan@gmail.com دکترا
دانشگاه کاستامونو استاد گروه مهندسی جنگلداری ترکیه
0
علیرضا شکوهی لنگرودی استاد
shokoohi@eng.ikiu.ac.ir دکترا
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سید محسن حسینی استاد
hosseini@modares.ac.ir دکترا
استاد دانشگاه تربیت مدرس
اصغر فلاح استاد
fallaha@sanru.ac.it دکترا
استاد دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری
شهریار مهدوی دانشیار
smahdaviha@yahoo.com دکترا
دانشیار دانشگاه ملایر
ناصر مهردادی استاد
mehrdadi@ut.ac.ir دکترا
آمریکا استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مرجان محمدزاده دانشیار
marjan.mohammadzadeh@gmail.com دکترا
ملبورن استرالیا دانشیار گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن محمدی گلنگش دانشیار
m_mohammadi@guilan.ac.ir دکترا
دانشگاه گیلان دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه گیلان
ندا سلطانی استاد
soltani6@yahoo.com دکترا
خوارزمی استاد پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی تهران
نغمه مبرقعی دینان دانشیار
n-mobarghei@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران دانشیار دانشگاه شهید بهشتی