فهرست مقالات برحسب موضوع آموزش محیط زیست


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تأثیر شبکه های مجازی در ترویج فرهنگ محیط زیستی ایران
   طاهره  نیک پور علی اصغر  کیا محمد رضا رسولی
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای مجازی و به طور اخص شبکه های اجتماعی، در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران انجام شده است. این مطالعه، از منظر هدف کاربردی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده که در دو مرحله كيفي–كمي انجام گرفت. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای مجازی و به طور اخص شبکه های اجتماعی، در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران انجام شده است. این مطالعه، از منظر هدف کاربردی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بوده که در دو مرحله كيفي–كمي انجام گرفت. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظور، اکتشاف و توصیف عقاید و نگرش‌های مصاحبه شوندگان استفاده شد. بدین ترتیب، ابتدا، از 12 فرد خبره مصاحبه به عمل آمد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در نتیجه، 38 کد باز در قالب 6 کد محوری کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی استخراج گردید. در بخش کمی نیز از میان کلیه فعالان محیط زیست در قالب NGOها و فعالان فضای مجازی ایران، 217 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در انتها، برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌ افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای کارکرد اطلاع‌رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی و کارکرد نظارتی در ترویج فرهنگ زیست محیطی ایران و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست مؤثر می‌باشند. بعلاوه، متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مولفه‌های فضای مجازی و فرهنگ‌سازی کاهش آلودگی محیط زیست نقش تعدیلگری دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تحلیل محتوای کتاب های پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 1403-1402 براساس میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست
   پری  مو سی پور میاندهی محبوبه  منصوری
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های پایه پنجم ابتدایی براساس میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست انجام شده است.روش پژوهش توصیفی که از روش تحلیل محتوا به صورت کیفی، کمی انجام شده است. جامعه آماری، کتاب های پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 است. در این کت چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های پایه پنجم ابتدایی براساس میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست انجام شده است.روش پژوهش توصیفی که از روش تحلیل محتوا به صورت کیفی، کمی انجام شده است. جامعه آماری، کتاب های پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 است. در این کتاب ها ، متن، پرسش و تصویرها تحلیل شده است.در این مطالعه 9مؤلفه محیط زیستی که شامل، آب، هوا، آب و هوا، خاک، صوت، گیاهان، جانوران، زباله و آلودگی بررسی شده است.بر اساس یافته های پژوهش کتاب های مورد تحلیل از بین مؤلفه های محیط زیست، 779 بار به آب، 145 بار به هوا، 52 بار به آب و هوا، 355 بار به خاک، 54 بار به صوت، 991 بار به گیاهان، 351 بار به جانوران، 34 بار به آلودگی و 8 بار به زباله توجه شده است.مؤلفه گیاهان با فراوانی 991 در رتبه اول و مؤلفه زباله با فراوانی 8 در رتبه ی آخر هستند. نتایج نشان می دهد توجه به تعدادی و نادیده گرفتن مولفه های دیگر موجب اختلال در ایجاد دانش و رفتار محیط زیستی دانش آموزان می شود.همچنین در این کتاب ها به تأثیرات مثبت و منفی انسان بر محیط زیست اشاره نشده است. دانش آموزان به عنوان شهروندان جامعه و آینده سازان باید از نتیجه ی رفتار خود و دیگران با محیط زیست آگاه باشند تا بتوانند در جهت کاهش رفتار نامطلوب و افزایش رفتار مطلوب زیست محیطی گام بردارند. پرونده مقاله