• صفحه اصلی
  • بررسی تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور، مطالعه موردی: مراتع جیرانسو، خراسان شمالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله