فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 ساجده  مدنی journal.eri@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد دکترا
2 فاطمه قنبری ft.ghanbari@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
3 مهدی عاشورنیا Omid.ashournia@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ رشت مربی دکترا
4 هادی مدبری modaberi8@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
5 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مربی دکترا
6 نیلوفر  عابدین زاده n.abedinzadeh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
7 مریم  حقیقی خمامی maria_haghyghy@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
8 محمد پناهنده m1344_Panahandeh@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
9 سیده معصومه قاسمی نژاد masume.ghasemi@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی استاد دکترا
10 حسن پوربابائی Hpourbabaei@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
11 هوشنگ دهقان زاده h_dehghanzadeh@yahoo.com استادیار علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان استاد دکترا
12 سعید نادری naderi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
13 زهرا ضمیرایی zamiraei@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
14 هانیه میربلوکی h.mirbolooki@gmail.com دکتری محیط زیست مربی دکترا
15 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
16 مکرم  روانبخش سنگجویی mokarramravanbakhsh@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
17 بابک رازدار Babak.razdar@gmail.com پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
18 رئوف مصطفی‌زاده raoofmostafazadeh@uma.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
19 صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigi@gmail.com دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
20 تقی  قاسمی خادمی t.ghassemi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مربی دکترا
21 نادر حبیب زاده nhabib58@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز استادیار دکترا
22 mohamad yazdi yazdimohamad@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
23 فرزانه نصیری جان آقا fzn_nasiri@yahoo.com سازمان جهاد دانشگاهی گیلان دانش آموخته دکترا
24 حبیب محمودی چناری habib.mahmoodi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
25 صدف  فیضی sadaf_feyzi@yahoo.com دانشگاه گیلان دانش آموخته کارشناسی ارشد
26 رحمان زندی R.zandi@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
27 حامد  کیومرثی h_kioumarsi@yahoo.com بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استاد دکترا
28 فریده  عتابی far-atabi@jamejam.net عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
29 دکتر کامران نصیراحمدی nasirahmadi.k@gmail.com استاد دکترا
30 اشکان عبدالی سوسن a.abdali@srbiau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
31 رضا  منصوری Rezamansouri@gep.usb.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
32 حمیدرضا  کامیاب hrkamyab@gau.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
33 سیده فاطمه امامی f_emami22@yahoo.com جغرافیا مربی دکترا
34 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
35 محمود  هاشمی تبار mhashemitabar@gmail.com سیستان و بلوچستان استاد دکترا
36 میترا  چراغی Cheraghi.mitra@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استادیار دکترا
37 محمدحسین  ایران نژاد پاریزی iranpariz@gmail.com عضو هیات علمی دانشیار دکترا
38 میر مهرداد  میرسنجری mehrdadmirsanjari@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ملایر استاد دکترا
39 طیبه مصباح زاده tmesbah@ut.ac.ir دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد دکترا
40 فرشاد سلیمانی fsoleimani2016@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت استاد دکترا
41 محمود  حاجیانی Hajiani59@gmail.com دانشیار گروه عمران آب و محیط زیست دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
42 حمید  سرخیل Sarkheil@aut.ac.ir دانشکده محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست استادیار دکترا
43 سمیه  محمدی smohamadi.83@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
44 فریبرز جمالزاد فلاح fjamalzad@hotmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
45 لادن کاظمی راد lkazemi_1980@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
46 شمیم مقدمی shmoghadamy@gmail.com پژوهشکده محیط زیست استاد کارشناسی ارشد
47 عباس عاشوری Abbasashoori67@gmail.com اداره کل محیط زیست گیلان مربی دکترا
48 فتح اله  غلامی بروجنی Fa.gholami@mazums.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
49 سعیده  کلانتری skalantari@ardakan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه اردکان استادیار دکترا
50 فاطمه  جهانی شکیب jahanishakib@birjand.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
51 حسین پرورش parvaresh161@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس استادیار دکترا
52 علیرضا خسروی a.khosravi@aut.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
53 خدیجه  حاجی Khadijehaji95@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس مربی دکترا
54 مژگان زعیم دار mojganzaeimdar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال استادیار دکترا
55 مهرداد میرزایی mehrdadmirzaei28@gmail.com اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود دانش آموخته دکترا
56 مهشید  ردایی mahshid_radaei@yahoo.com دانشجو دکترا
57 رضا  ناصری هرسینی r_naseri_h@yahoo.com بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، گیلان، ایران استادیار دکترا
58 سیده محدثه  حاتمی شاه خالی mahdishatami1359@gmail.com کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
59 سیده بهاره  عظیمی baharazimi94@gmail.com پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار استادیار دکترا
60 پری موسی پور میاندهی dr_parimosapour@yahoo.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
61 محمد درویشی m.darvishi70@yahoo.com استادیار دکترا
62 ملیکا ناظمی melikanazemi@yahoo.com استادیار دکترا
63 ذبیح‌اله بهمنی zabihbahmani@gmail.com استادیار دکترا
64 Ahmad  Dadashpour dadashpour@ut.ac.ir مربی دکترا
65 Marzieh  Ali Doust alidust.marzieh@gmail.com مربی دکترا
66 جواد حاج علیزاده j.hajalizadeh@cfu.ac.ir استادیار دکترا
67 شهرام شریفی هشجین shahramuteng@yahoo.com گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران استادیار دکترا
68 ساجده مدنی sajedemadani@gmail.com پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد کارشناسی ارشد
69 افشین دانه کار afdanehkar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه تهران استاد دکترا
70 زهرا شیری یکتا zshiri@aeoi.org.ir پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استاد دکترا
71 مهرانگیز  رضائی Rezaee.m@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
72 محمد قلی زاده gholizade_mohammad@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس استاد دکترا
73 رضا ناصری هرسینی r.naseri@areeo.ac.ir بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استادیار دکترا
74 علی  احمدی ارکمی orkomi@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
75 امیراسلام  بنیاد bonyad@guilan.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
76 کمال امیدوار komidvar@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
77 جواد وطنی jvatani@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان استادیار دکترا
78 زهرا  نقوی کنجین z.naghavi@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
79 محسن  احمدپور Mo.ahmadpour@umz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
80 مرجان صدقی marjan.sedghi67@yahoo.com اداره کل محیط زیست مازندران مربی دکترا
81 علیرضا  انتظاری entezari@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار دکترا
82 رؤیا  عابدی royaabedi@tabrizu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
83 سید امیرحسین  دزفولیان amir.dezfoulian@gmail.com مشاور تغذيهاي در شركت هاي خوراك دام و طيور استادیار دکترا
84 مرتضی کریمی morteza.karimi.91@gmail.com گروه مهندسی آب مربی دکترا
85 سیروان زارعی sirwanzarey82@gmail.com گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت محیط کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد
86 راضیه رحیمی Azadrahimi58@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
87 حسن  رضایی hassanrezaei1979@gmail.com عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی
88 فاطمه کهتری حسن کیاده f.kehtari67@gmail.com دانشجو دکترا
89 بهناز  ختار khatar_behnaz@yahoo.com مربی دکترا
90 امین رمیشی am.rameshi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
91 محمد حسین گرجیان عربی h.gorjian@umz.ac.ir استادیار دکترا
92 محمدحسین  سینکاکریمی mh_sinkakarimi@yahoo.com استادیار دکترا
93 علیرضا مردوخ پور Alireza.mardookhpour@liau.ac.ir گروه مهندسی عمران، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران استادیار دکترا