فهرست داوران   شماره9 سال6

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 تقی  قاسمی خادمی t.ghassemi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مربی دکترا
2 سید امیرحسین  دزفولیان amir.dezfoulian@gmail.com مشاور تغذيهاي در شركت هاي خوراك دام و طيور استادیار دکترا
3 فریبا استوار f_os_46@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مربی دکترا
4 مهدی عاشورنیا Omid.ashournia@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ رشت مربی دکترا
5 حمید  سرخیل Sarkheil@aut.ac.ir دانشکده محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست استادیار دکترا
6 خدیجه  حاجی Khadijehaji95@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس مربی دکترا
7 هادی مدبری modaberi8@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
8 بابک رازدار Babak.razdar@gmail.com پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
9 لادن کاظمی راد lkazemi_1980@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
10 کمال امیدوار komidvar@yazd.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
11 فتح اله  غلامی بروجنی Fa.gholami@mazums.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
12 طوبی عابدی abeditooba@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
13 علیرضا  انتظاری entezari@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار دکترا
14 زهرا  نقوی کنجین z.naghavi@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
15 رحمان زندی R.zandi@hsu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
16 حبیب  محمودی چناری hch45374@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
17 فرزانه نصیری جان آقا fzn_nasiri@yahoo.com سازمان جهاد دانشگاهی گیلان دانش آموخته دکترا
18 سیده فاطمه امامی f_emami22@yahoo.com جغرافیا مربی دکترا
19 رؤیا  عابدی royaabedi@tabrizu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا