• صفحه اصلی
  • بررسی رویش قطر و ارتفاع گونه‌های بید و توسکا در محل‌های تثبیت بیولوژیکی دیواره لغزشی جاده جنگلی (سری 3 سوردار واتاشان، چمستان، مازندران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081632158 بازدید : 597 صفحه: 1 - 11

20.1001.1.26763060.1401.7.11.10.0

نوع مقاله: پژوهشی