• صفحه اصلی
  • بررسی مولفه های مدارس سبز با رویکرد معماری پایدار (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر ارومیه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401030837907 بازدید : 436 صفحه: 93 - 103

20.1001.1.26763060.1401.7.11.11.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط