• فهرست مقالات مهرداد  حیدرزاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی مولفه های مدارس سبز با رویکرد معماری پایدار (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر ارومیه)
    مهرداد  حیدرزاده جواد شریف نژاد
    یکی از شاخص¬هاي اساسی کشورهاي کوشا در حفاظت از محیط زیست، سیاست¬گذاري در راستاي آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پایدار است که در این میان مدارس سبز به عنوان یک برنامه جهانی آموزش محیط زیست بر اساس استانداردهاي بین¬المللی نقش مهمی را بر عهده دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان چکیده کامل
    یکی از شاخص¬هاي اساسی کشورهاي کوشا در حفاظت از محیط زیست، سیاست¬گذاري در راستاي آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پایدار است که در این میان مدارس سبز به عنوان یک برنامه جهانی آموزش محیط زیست بر اساس استانداردهاي بین¬المللی نقش مهمی را بر عهده دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان تحقق مولفه¬های مدارس سبز با رویکرد معماری پایدار در مدارس مقطع ابتدایی شهر ارومیه بود. بدین¬منظور از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. داده¬های مورد نیاز پس از احصاء شاخص¬ها و مولفه¬های مدارس سبز از ادبیات تحقیق، توسط ابزار پرسشنامه جمع¬آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدارس مقطع ابتدایی شهر ارومیه از منظر برخورداری از شاخص¬ها و مولفه¬های مدارس سبز در طیف پایین¬تر از حد متوسط قرار دارند. پرونده مقاله