• صفحه اصلی
  • برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990207236795 بازدید : 1318 صفحه: 77 - 90

10.29252/.5.7.77

20.1001.1.26763060.1399.5.7.7.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط