• صفحه اصلی
  • طراحی،ساخت و ارزیابی سنسورخازنی برای اندازه گیری رطوبت خاک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081232115 بازدید : 466 صفحه: 135 - 147

20.1001.1.26763060.1402.8.13.1.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط