• صفحه اصلی
  • بررسی مقاومت فشاری و کاهش وزن در بتن قلیافعال حافظ محیط زیست، تحت حرارت بالا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110233555 بازدید : 480 صفحه: 55 - 64

20.1001.1.26763060.1402.8.13.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط