• صفحه اصلی
  • مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله