• صفحه اصلی
  • مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110633640 بازدید : 1337 صفحه: 17 - 31

20.1001.1.26763060.1401.7.12.1.3

نوع مقاله: پژوهشی