• صفحه اصلی
  • تبدیل نوری آلاینده زیست محیطی هیدروژن سولفید و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از کاتالیزگر نانوکامپوزیتی مغناطیسی پایه کربن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401041538382 بازدید : 1959 صفحه: 143 - 155

20.1001.1.26763060.1401.7.12.12.4

نوع مقاله: پژوهشی